Ändrade valphänvisnings- och listregler fr.o.m 2022

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2021-12-15

Från och med 2022-01-01 kommer två tillägg till befintliga valphänvisningsregler att införas.

Konsekvens vid parning före 30 månaders ålder

Sedan flera år tillbaka har SRRS en valphänvisningsregel som säger att ”Både hane och tik ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället." Från och med årsskiftet införs följande komplement till denna regel:

"Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.”

Regeln om minimiålder 2,5 år vid parning finns för att uppfödare och hanhundsägare ska ha tillgång till mer information om både avelsdjuren och deras nära släktingar när man genomför en avelskombination. Om hundarna är något äldre när de används i avel så får t.ex eventuella sjukdomsanlag lite tid att hinna ge sig till känna. Därmed har man bättre möjlighet att fatta välgrundade avelsbeslut och minska risken för dubblering av dolda anlag med hälsobesvär hos avkommorna som följd. Hunden ges också möjlighet att uppnå fysisk och mental mognad, vilket är ett krav enligt SKKs grundregler (punkt 2.5). En senare avelsdebut förlänger även generationsintervallet hos populationen och sänker därmed takten på inavelsgradsökningen.

Under de senaste två åren har antalet hundar som paras före 30 månaders ålder ökat (alla parningar har dock inte resulterat i en valpkull). Avelsdebuten hos hanarna verkar också ske vid allt yngre ålder, ibland redan vid 18–24 månader.

SRRS/AUK har under längre tid försökt informera om vikten av att senarelägga avelsdebuten, både via hemsidan, i Ridgeback-Nytt och även i dialog med några av de berörda uppfödarna. Tyvärr upplever SRRS/AUK och SRRS/MK att det saknas intresse eller vilja att försöka förstå orsaken till rekommendationen/regeln ur ett rasperspektiv. Det har hittills inte heller inkommit några faktabaserade argument till varför rekommendationen bör ändras eller tas bort.

I ett försök att motverka den ökande trenden av unga hundar i avel införs ovan angivna tillägg till befintlig valphänvisningsregel och motsvarande regel införs också på SRRS samtliga vinnarlistor. Från och med nästa år kommer det innebära att om hane och/eller tik är yngre än 30 månader, 63 dagar före kullens födelsedatum, så kommer båda föräldrarna i avelskombinationen vara förhindrade att tävla på SRRS samtliga vinnarlistor fram tills att valpkullen är tre år och en dag. De allra flesta uppfödare och hanhundsägare kommer dock inte att beröras av denna regeländring eftersom man helt enkelt följer den rekommendation som ges.

Kontakt med AUK & MK innan de två första valphänvisningarna

SRRS har också sedan länge en valphänvisningsregel som säger att uppfödare av rhodesian ridgeback ska ha haft muntlig kontakt med SRRS/AUK och SRRS/MK inför sina två första kullar för att kunna medges valphänvisning. Från och med årsskiftet kommer denna regel att ändras till:

"Uppfödaren ska inför sina två första valphänvisningar, som resulterar i en valpkull, ha talat med angivna kontaktpersoner i SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället (rekommenderat minst två månader före parning)."

Regeln om uppfödarsamtal finns för att man som ny uppfödare av rhodesian ridgeback ska få ökad insikt i vad man behöver ha i åtanke vid avel inom rasen samt få ta del av tillgänglig information om de tilltänkta avelsdjuren (t.ex från SRRS Avelsregister) för att kunna fatta välgrundade avelsbeslut. Därtill informeras om det viktigaste att tänka på vid uppfödning som t.ex regelverk, avtal, försäkringar, valpköpare, uppföljning med mera. Uppfödarsamtalen syftar således inte på något sätt till att “godkänna” avelsdjur eller kombinationer, utan det är alltid uppfödarens och hanhundsägarens beslut. Uppfödarsamtalet kan inte på något sätt ersätta SKKs uppfödarutbildning, utan ska ses som ett rasspecifikt komplement till denna.

Under pandemin har vi tyvärr sett en ökning av antalet nya uppfödare som tar sina första ridgebackkullar utan att ha kontakt med AUK och MK. I bästa fall har uppfödaren gått uppfödarutbildning och/eller har stöd av en kunnig mentor, men kommittéernas erfarenhet är att så är tyvärr inte alltid fallet.

Nuvarande regelskrivning innebär att nya uppfödare medges valphänvisning från och med tredje kullen även om de inte haft något samtal alls med de två kommittéerna i fråga. Från och med 2022 kommer nya uppfödare istället behöva ha två uppfödarsamtal i god tid före parning för att kunna beviljas valphänvisning, även om man haft tidigare kullar utan hänvisning.

Regler införs inte lättvindigt

Att införa regler är inget som SRRS styrelse eller kommittéer gör lättvindigt, den senaste regeländringen skedde 2012, d.v.s för tio år sedan. Det vore snarare önskvärt om regler istället kunde tas bort - för att de helt enkelt inte behövs när efterlevnaden av rekommendationerna i Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) är god. Men som medlem i SRRS kan man inte enbart ta del av de initiativ som passar de egna avelsmålen eller som ger personlig vinning som t.ex medlemsförmåner, deltagande i aktiviteter och föreläsningar (varav många är gratis), skänka gratis medlemskap till valpköpare, tävlan och publicitet på klubbens vinnarlistor för att nämna några. Man måste också försöka bidra på de sätt man kan till populationen som helhet, vilket bland annat omfattar efterlevnad av de gemensamma strategier som majoriteten av uppfödarna har kommit överens om.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo